Μετάθεση ημερομηνιών διαγωνισμού έργου "Επισκευή ισογείου διαμερίσματος προς διάθεση με αριθμό 1 στο κτίριο τύπου 232β στο στοίχο 1 στο Ο.Τ. 1 του οικισμού ΜΟΥΔΡΟΣ Ιβ στη Λήμνο"

Σας ανακοινώνουμε ότι σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 2587/61/10.05.2022 Απόφαση του Δ.Σ. της Δ.ΥΠ.Α., μετατίθενται οι ημερομηνίες και ώρες λήξης υποβολής και αποσφράγισης των προσφορών του διαγωνισμού του έργου «Επισκευή ισογείου διαμερίσματος προς διάθεση με αριθμό 1 στο κτίριο τύπου 232β στο στοίχο 1 στο Ο.Τ. 1 του οικισμού ΜΟΥΔΡΟΣ Ιβ στη Λήμνο» με Α/Α Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 188113, λόγω μη υποβολής προσφορών, ως εξής:

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 24/05/2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00.

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης  των προσφορών ορίζεται η 31/05/2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00.

Για να κατεβάσετε τη σχετική Απόφαση του Δ.Σ. της Δ.ΥΠ.Α. πατήστε εδώ