ΜΙΣΘΩΣΗ ΤΡΙΩΝ (3) ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΤΩΝ 52 ΘΕΣΕΩΝ (ΜΕ 6 ΣΥΝΟΔΟΥΣ ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΠΒΜ ΛΑΚΚΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Ηλεκτρονικός Ανοικτός Διαγωνισμός  για την Μίσθωση τριών (3)
Λεωφορείων των 52 θέσεων με έξι (6) συνοδούς, για την μεταφορά των εκπαιδευομένων της
Πρότυπης Βιομηχανικής Μονάδας (ΠΒΜ) Λακκιάς Θεσσαλονίκης, για το σχολικό έτος 2017-
2018 , με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει
μόνο της τιμής , σύμφωνα με τα όσα περιγράφονται αναλυτικά στα συνημμένα ΕΝΟΤΗΤΕΣ και
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ της παρούσας Διακήρυξης και τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος
αυτής.
Η εκτιμώμενη αξία της μίσθωσης ανέρχεται στο ποσό των  114.000,00 € πλέον του
ΦΠΑ, (24%) ή 141.360,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (24% )

Για να δείτε το πληρες κείμενο πατήστε εδω

Για να δείτε τις διευκρινισεις πατήστε εδώ