Παροχή Υπηρεσιών Παιδιάτρου στους Βρεφονηπιακούς σταθμούς αρμοδιότητας Π.Δ. Πελοποννήσου

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Πελοποννήσου προκειμένου να προβεί στην ανάδειξη
αναδόχου ή αναδόχων με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, για το έργο που αφορά
στην «Παροχή Υπηρεσιών Παιδιάτρου στους Βρεφονηπιακούς σταθμούς αρμοδιότητας Π.Δ. Πελοποννήσου”, για το χρονικό διάστημα από την υπογραφή
της σύμβασης έως 31.12.2021, προϋπολογισθείσας δαπάνης 8.640,00 €, και ύστερα από
συλλογή προσφορών οι οποίες θα είναι σύμφωνες με τις τεχνικές προδιαγραφές της
Υπηρεσίας όπως παρατίθενται στη συνέχεια, καλεί τους ενδιαφερόμενους έως την
11.02.2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ, να προσέλθουν είτε αυτοπροσώπως είτε με
ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους στο γραφείο του Πρωτόκολλο της
Υπηρεσίας προς υποβολή σφραγισμένων εγγράφων προσφορών στην Επιτροπή
Προμηθειών της Π.Δ. Πελοποννήσου.

Για να κατεβάστε την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος πατήστε εδώ.

Πρόσφατα Άρθρα

Περισσότερα