Παροχή Υπηρεσιών Φύλαξης και προστασίας των κτιρίων αρμοδιότητας Περιφερειακής Δ/νσης Κεν. και Δυτ. Μακεδονίας για το χρονικό διάστημα από 1/1/2021 έως 28/2/2021

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η «Παροχή Υπηρεσιών Φύλαξης και προστασίας των κτιρίων αρμοδιότητας Περιφερειακής Δ/νσης Κεν. και Δυτ. Μακεδονίας για το χρονικό διάστημα από 1/1/2021 έως 28/2/2021»

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των «25.409,90» € πλέον του ΦΠΑ, (24%) ή «31.508,27» €  συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το έγγραφο.

Πρόσφατα Άρθρα

Περισσότερα