Παροχή Υπηρεσιών Φύλαξης και προστασίας των κτιρίων αρμοδιότητας Περιφερειακής Δ/νσης Κρήτης για το χρονικό διάστημα από 1/1/2021 έως 28/2/2021

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η «Παροχή Υπηρεσιών Φύλαξης και προστασίας των
κτιρίων αρμοδιότητας Περιφερειακής Δ/νσης Κρήτης για το χρονικό διάστημα από
1/1/2021 έως 28/2/2021»
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των «22.542,97» € πλέον του ΦΠΑ, (24%)
ή «27.953,28» € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ

Πρόσφατα Άρθρα

Περισσότερα