ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ: Παροχή υπηρεσιών φύλαξης & προστασίας των κτιρίων των υπηρεσιών ΚΠΑ2 Ζακύνθου, ΚΠΑ2 Αργοστολίου, ΕΠΑΣ Μαθητείας Αγρινίου, ΚΠΑ2 Ναυπλίου και ΕΠΑΣ – ΙΕΚ – ΚΕΤΕΚ Καλαμάτας

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού προκειμένου να προβεί στην
ανάδειξη αναδόχων, για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης & προστασίας των κτιρίων των
υπηρεσιών ΚΠΑ2 Ζακύνθου, ΚΠΑ2 Αργοστολίου, ΕΠΑΣ Μαθητείας Αγρινίου, ΚΠΑ2
Ναυπλίου και ΕΠΑΣ – ΙΕΚ – ΚΕΤΕΚ Καλαμάτας του Οργανισμού, αρμοδιότητας της
Περιφερειακής Δ/νσης Πελοποννήσου προϋπολογιζόμενης δαπάνης ποσού 30.811,60 €
πλέον του ΦΠΑ 24%, ήτοι ποσού 38.206,40€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%, σύμφωνα
με την παρούσα πρόσκληση και τις Τεχνικές Προδιαγραφές της Υπηρεσίας, με τη
διαδικασία της συλλογής προσφορών και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά βάσει μόνο της τιμής, καλεί τους ενδιαφερόμενους την
04.03.2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 πμ, να προσέλθουν στα γραφεία της
Αναθέτουσας Αρχής επί της οδού Λ. Αθηνών, αριθμός 89, Ρίον, ΤΚ 26500), προς υποβολή
σφραγισμένων έγγραφων προσφορών, στην Επιτροπή Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων
Διαγωνισμών & Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης (Ε.Α.Α.Δ.Δ.Δ).

 

Για να κατεβάσετε την πρόσκληση πατήστε εδώ

Πρόσφατα Άρθρα

Περισσότερα