Παροχή υπηρεσιών φύλαξης & προστασίας των κτιρίων , αρμοδιότητας της Διοίκησης για το χρονικό διάστημα 1/9/21-30/9/21

 

Ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού προκειμένου να προβεί στην ανάδειξη αναδόχων , για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης & προστασίας των κτιρίων των υπηρεσιών του Οργανισμού , αρμοδιότητας της Διοίκησης προϋπολογιζόμενης δαπάνης ποσού 12.399,80€ πλέον του ΦΠΑ 24% , ήτοι ποσού 15.375,75€, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% , σύμφωνα με την παρούσα πρόσκληση και τις Τεχνικές Προδιαγραφές της Υπηρεσίας , με τη διαδικασία της συλλογής προσφορών και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει μόνο της τιμής , καλεί τους ενδιαφερόμενους την 16-08-2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 πμ , να προσέλθουν στα γραφεία της Αναθέτουσας Αρχής επί της οδού Εθνικής Αντιστάσεως 8, Άλιμος ΤΚ 17456 , προς υποβολή σφραγισμένων έγγραφων προσφορών , στην Επιτροπή ΑξιολόγησηςΑποτελεσμάτων Διαγωνισμών & Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης ( Ε . Α . Α . Δ . Δ . Δ ).
 
 

Δείτε εδώ την Πρόσκληση