Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Παροχή Υπηρεσιών Παιδιάτρου στους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς αρμοδιότητας ΠΕΡ/ΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ Κ. & Δ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Κ. & Δ. Μακεδονίας προκειμένου να προβεί στην ανάδειξη αναδόχου ή αναδόχων με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, για το έργο που αφορά στην "ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΥ ΣΤΟΥΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡ/ΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ Κ. & Δ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ", για το χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης έως 29-07-2022, προϋπολογισθείσας δαπάνης 5.280,00 €, και ύστερα από συλλογή προσφορών οι οποίες θα είναι σύμφωνες με τις τεχνικές προδιαγραφές της Υπηρεσίας, καλεί τους ενδιαφερόμενους έωςτην 14 - 9 - 2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 9:30 π.μ., να προσέλθουν είτε αυτοπροσώπως είτε με ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους στο γραφείο του Πρωτόκολλο της Υπηρεσίας προς υποβολή σφραγισμένων έγγραφων προσφορών στην Επιτροπή Προμηθειών της Περ/κής Δ/νσης Κ. & Δ. Μακεδονίας.

Ως κριτήριο ανάθεσης, ορίζεται η χαμηλότερη τιμή. 

Δείτε εδώ την αναλυτική Πρόσκληση