Ποια προγράμματα Κατάρτισης ΛΑΕΚ επιτρέπεται να συνεχίζουν, κατ’ εξαίρεση, να υλοποιούνται

Κατ' εξαίρεση των μέτρων που ελήφθησαν και αφορούν στη διακοπή της υλοποίησης όλων των προγραμμάτων κατάρτισης ΛΑΕΚ, επιτρέπεται η συνέχιση ΜΟΝΟ των προγραμμάτων που εμπίπτουν στις διατάξεις της ΠΝΠ 11.03.2020, Άρθρο 12 (ΦΕΚ Α/55/11-03-2020) και η οποία αναφέρει τα εξής:

Άρθρο 12

Ζητήματα Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων

1. Σε περίπτωση προσωρινής απαγόρευσης της εκπαιδευτικής λειτουργίας των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) σύμφωνα με την περ. στ΄ του άρθρου πρώτου της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α’ 42), και για όσο χρονικό διάστημα ισχύει η προσωρινή απαγόρευση, η εκπαιδευτική διαδικασία στο πλαίσιο προγραμμάτων σπουδών α΄ και β΄ κύκλου των Α.Ε.Ι., δύναται να διενεργείται με μεθόδους και μέσα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης κατά παρέκκλιση κάθε άλλης σχετικής εθνικής διάταξης.


Με βάση τα παραπάνω, προγράμματα ΛΑΕΚ τα οποία αφορούν σε παρακολούθηση προγραμμάτων στα ΑΕΙκαι ΜΟΝΟ και στα οποία η παρακολούθηση μετατρέπεται σε εξ' αποστάσεως, με βάση απόφαση του εκάστοτε ΑΕΙ στο πλαίσιο εφαρμογής του παραπάνω άρθρου, θα μπορούν να συνεχιστούν, χωρίς να μετατεθούν οι ώρες του ωρολογίου προγράμματος στο πληροφοριακό σύστημα. Προκειμένου να είναι δυνατή η αποπληρωμή τους θα πρέπει να αποσταλεί στον ΟΑΕΔ /Γραφείο ΛΑΕΚ, Βεβαίωση του ΑΕΙ για την ολοκλήρωση της παρακολούθησης του προγράμματος από τον καταρτιζόμενο, σύμφωνα με τους όρους του εκάστοτε προγράμματος.

Για την ανακοίνωση πατήστε εδώ.