Προμήθεια αναλώσιμου υλικού (toner) εκτυπωτικών μηχανημάτων για την κάλυψη των αναγκών της Περιφερειακής Διεύθυνσης Αττικής και Νήσων και των υπηρεσιών αρμοδιότητας της για ένα έτος

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διαγωνισμό για την «Προμήθεια αναλώσιμου υλικού (toner) εκτυπωτικών μηχανημάτων για την κάλυψη των αναγκών της Περιφερειακής Διεύθυνσης Αττικής και Νήσων και των υπηρεσιών αρμοδιότητας της για ένα έτος», με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει μόνο της τιμής, σύμφωνα με τα όσα περιγράφονται αναλυτικά στα συνημμένα ΕΝΟΤΗΤΕΣ και ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ της παρούσας Διακήρυξης και τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.

Η εκτιμώμενη αξία ανέρχεται στο ποσό των 203.000,00 € πλέον του ΦΠΑ 24% ήτοι 251.720,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%.

Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού του Οργανισμού , ΚΑΕ 1281

Δείτε εδώ την αναλυτική Πρόσκληση