Προμήθεια αναλώσιμου υλικού (toner) εκτυπωτικών μηχανημάτων για την κάλυψη των αναγκών της Περιφερειακής Διεύθυνσης Κεντρικής & Δυτικής Μακεδονίας και των υπηρεσιών αρμοδιότητάς της

Ο ΟΑΕΔ Προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διαγωνισμό για την «Προμήθεια αναλώσιμου υλικού (toner) εκτυπωτικών μηχανημάτων για την κάλυψη των αναγκών της Περιφερειακής Διεύθυνσης Κ. & Δ. Μακεδονίας και των υπηρεσιών αρμοδιότητάς της», με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει μόνο της τιμής, σύμφωνα με τα όσα περιγράφονται αναλυτικά στα συνημμένα ΕΝΟΤΗΤΕΣ και ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ της παρούσας Διακήρυξης και τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.

Η εκτιμώμενη αξία ανέρχεται στο ποσό των 213.750,00 € πλέον του ΦΠΑ 24% ήτοι 265.050,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%.

Δείτε εδώ το Αναλυτικό Τεύχος της Προκήρυξης

Πρόσφατα Άρθρα

Προμήθεια αναλώσιμου υλικού (toner) εκτυπωτικών μηχανημάτων για την κάλυψη των αναγκών της Περιφερειακής Διεύθυνσης Αττικής και Νήσων και των υπηρεσιών αρμοδιότητας της για ένα έτος

arrow right
Προμήθεια αναλώσιμου υλικού (toner) εκτυπωτικών μηχανημάτων για την κάλυψη των αναγκών της Περιφερειακής Διεύθυνσης Αττικής και Νήσων και των υπηρεσιών αρμοδιότητας της για ένα έτος
Περισσότερα