Προμήθεια εκτυπωτικού χαρτιού Α4 προκειμένου να καλυφθούν ανάγκες της ΠΔ ΚΡΗΤΗΣ και των Υπηρεσιών αρμοδιότητάς της για ένα (1) έτος

Ο Οργανισμός  Απασχόλησης  Εργατικού  Δυναμικού  προκειμένου να προβεί με Συνοπτικό διαγωνισμό και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής στην ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει την «Προμήθεια  εκτυπωτικού χαρτιού Α4 προκειμένου να καλυφθούν ανάγκες της ΠΔ ΚΡΗΤΗΣ και των Υπηρεσιών αρμοδιότητάς της για ένα (1) έτος», σύμφωνα με τις Τεχνικές προδιαγραφές της Υπηρεσίας, προϋπολογισθείσας δαπάνης «10.375,00» € πλέον του ΦΠΑ 24% ήτοι 12.865,00€ συμπεριλαμβανομένου του  ΦΠΑ 24%.

Δείτε εδώ την Πρόσκληση

Πρόσφατα Άρθρα

Παροχή υπηρεσιών φύλαξης & προστασίας των κτιρίων των υπηρεσιών του Οργανισμού , αρμοδιότητας της Περιφερειακής Δ/νσης Θεσσαλίας απο 1/7/2021 εως και 31/8/2021

arrow right
Παροχή υπηρεσιών φύλαξης & προστασίας των κτιρίων των υπηρεσιών του Οργανισμού , αρμοδιότητας της Περιφερειακής Δ/νσης Θεσσαλίας απο 1/7/2021 εως και 31/8/2021
Περισσότερα