Προμήθεια εκτυπωτικού χαρτιού Α4 , προκειμένου να καλυφθούν ανάγκες της ΠΔM και των Υπηρεσιών αρμοδιότητάς της για 1 έτος

Προμήθεια εκτυπωτικού χαρτιού Α4 προκειμένου να καλυφθούν ανάγκες της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ  ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  και  των  Υπηρεσιών αρμοδιότητάς  της  για  ένα  (1)  έτος», σύμφωνα με τις Τεχνικές προδιαγραφές  τηςΥπηρεσίας,  προϋπολογισθείσας  δαπάνης  «50.700,00»  €  πλέον  του  ΦΠΑ  24%  ήτοι 62.868,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%

Δειτε εδώ την πρόσκληση