Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για την κάλυψη των αναγκών των Υπηρεσιών του Οργανισμού αρμοδιότητας της Περιφερειακής Διεύθυνσης Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας, για το έτος 2021

Ο ΟΑΕΔ προκηρύσσει ανοικτό Διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό άνω των ορίων για την «Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για την κάλυψη των αναγκών των Υπηρεσιών του Οργανισμού αρμοδιότητας της Περιφερειακής Διεύθυνσης Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας που υπάγονται στη χωρική αρμοδιότητα των Περιφερειών Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας για το έτος 2021», συνολικού προϋπολογισμού μέχρι του ποσού 221.650,00€ πλέον του ΦΠΑ, ήτοι μέχρι του ποσού των 274.846,00€  συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (24%), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει μόνο της τιμής.

Δείτε εδώ το Αναλυτικό Τεύχος Προκήρυξης (σε μορφή pdf)

Πρόσφατα Άρθρα

Περισσότερα