Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, παροχής υπηρεσιών φύλαξης & προστασίας των κτιρίων αρμοδιότητας της Περιφερειακής Δ/νσης Αττικής & Νήσων του Ο.Α.Ε.Δ.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος κατάθεσης προσφοράς για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης & προστασίας των κτιρίων των υπηρεσιών του Οργανισμού, αρμοδιότητας της Περιφερειακής Δ/νσης Αττικής & Νήσων για το χρονικό διάστημα 1/10/2020-31/10/2020, προϋπολογιζόμενης δαπάνης ποσού 59.954,45 € πλέον του Φ.Π.Α. 24 %, ήτοι ποσού 74.343,52 € με Φ.Π.Α.

Για να δείτε την Πρόσκληση Ενδιαφέροντος πατήστε εδώ.