Πρόσκληση Ανοιχτού Διαγωνισμού για Υλοποίηση δράσεων συμμόρφωσης των αυτοματοποιημένων και μη αυτοματοποιημένων διαδικασιών του Οργανισμού με τον Ευρωπαϊκό Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων GDPR (General Data Protection Regulation)

Ο ΟΑΕΔ Προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Ανοιχτό άνω των ορίων Διαγωνισμό για ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει την «Υλοποίηση δράσεων συμμόρφωσης των αυτοματοποιημένων και μη αυτοματοποιημένων διαδικασιών του Οργανισμού με τον Ευρωπαϊκό Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων GDPR (General Data Protection Regulation)” με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής, σύμφωνα με τα όσα
περιγράφονται αναλυτικά στα συνημμένα ΕΝΟΤΗΤΕΣ και ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ της παρούσας Διακήρυξης της Σύμβασης και τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των «400.000,00» € πλέον του ΦΠΑ, (24%) ή «496.000,00» € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (24% ) .

Δείτε το πλήρες κείμενο της Πρόσκλησης

Δείτε τις διευκρινήσεις

Δείτε την παράταση υποβολής προσφοράς: παραταση