Παροχή Υπηρεσιών Φύλαξης και προστασίας των κτιρίων των υπηρεσιών ΚΠΑ2 Ζακύνθου ΚΠΑ2 Αργοστολίου ΕΠΑΣ Μαθητείας Αγρινίου ΚΠΑ2 Ναυπλίου και ΕΠΑΣ ΙΕΚ ΚΕΤΕΚ Καλαμάτας του Οργανισμού αρμοδιότητας της Περιφερειακής Δ/νσης Πελοποννήσου για το χρονικό διάστημα από έως 01/07/2021 31/08/2021

Ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να συμμετάσχουν στη διαγωνιστική διαδικασία για την επιλογή αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης προστασίας των κτιρίων των & υπηρεσιών ΚΠΑ2 Ζακύνθου ΚΠΑ2 Αργοστολίου ΕΠΑΣ Μαθητείας Αγρινίου ΚΠΑ2 Ναυπλίου και ΕΠΑΣ ΙΕΚ ΚΕΤΕΚ Καλαμάτας του Οργανισμού αρμοδιότητας της Περιφερειακής Δ/νσης Πελοποννήσου με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει μόνο της τιμής, σύμφωνα με την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και τις Τεχνικές Προδιαγραφές της Υπηρεσίας συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης ποσού 40,703.17 € (24%), πλέον ΦΠΑ ήτοι ποσού 50.471,94 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (24%).

Δείτε εδώ την Πρόσκληση

Πρόσφατα Άρθρα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΦΡΟΥ ΦΑΓΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΕΚΕΚ ΑΜΕΑ ΣΧ.ΕΤΟΥΣ 2021-2022

arrow right
Προμήθεια ελαφρού φαγητού για τις ανάγκες των εκπαιδευομένων του Εκπαιδευτικού Κέντρου Επαγγελματικής Κατάρτισης Εφήβων Νέων & με Ειδικές Ανάγκες Θεσσαλονίκης για το σχολικό έτος 2021-2022»προϋπολογιζόμενης δαπάνης ποσού 43.470,00€ πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ,ήτοι ποσού 50.264,56€, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ
Περισσότερα