Πρόσκληση για υποβολή οικονομικών προσφορών για τον καθαρισμό του κτηρίου του ΒΝΣ Πάτρας

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε οικονομική προσφορά που αφορά τον καθαρισμό του κτηρίου του ΒΝΣ Πάτρας για το χρονικό διάστημα από 9-11-2021 έως και 23-12-2021, σύμφωνα με τις συνημμένες στην παρούσα τεχνικές προδιαγραφές.

Δείτε την Πρόσκληση και τις τεχνικές προδιαγραφές.