ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΑΠ' ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΣΤΟΥΣ ΒΝΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΔΑΝ

Δια της παρούσης ανακοινώνεται ότι η ανωτέρω σχετική οικεία πρόσκληση (ΑΔΑΜ:21PROC009633987) σχετικά με το έργο: «παροχή υπηρεσιών καθαριότητας για την κάλυψη
των αναγκών Βρεφονηπιακών Σταθμών του ΟΑΕΔ αρμοδιότητας της Περιφερειακής Διεύθυνσης Αττικής & Νήσων» ματαιώνεται λόγω λανθασμένης εκτίμησης του συνολικού
προϋπολογισμού του έργου. Προσφορές που τυχόν έχουν ήδη κατατεθεί ή πρόκειται να κατατεθούν στην Υπηρεσία μας, θα επιστραφούν σφραγισμένες στους οικονομικούς φορείς. Η Υπηρεσία μας θα επανέλθει τις αμέσως προσεχείς ημέρες με νέα σχετική πρόσκληση.

 

 

ΜΑΤΑΙΩΣΗ