generic

Επαγγελματική Εκπαίδευση

 • Επαγγελματικές Σχολές Μαθητείας (ΕΠΑ.Σ.) ΟΑΕΔ

  Ο ΟΑΕΔ διατηρεί 50  Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑΣ) Μαθητείας σε όλη την Ελλάδα, όπου φοιτούν 7.500 – 8.000 μαθητές και λειτουργούν 30 Γραφεία Διασύνδεσης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ΓΔΕΕ) με την αγορά εργασίας.

  Οι ΕΠΑΣ ΟΑΕΔ λειτουργούν ήδη από το 1952, εφαρμόζοντας με επιτυχία τον θεσμό της Μαθητείας, το εκπαιδευτικό σύστημα που συνδυάζει τη θεωρητική και εργαστηριακή εκπαίδευση στην τάξη, με την αμειβόμενη Μαθητεία (υλοποίηση προγράμματος μάθησης σε εργασιακό χώρο) σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα. 

  Η διάρκεια φοίτησης είναι 2 έτη (4 εξάμηνα).  Καθ όλη τη διάρκεια φοίτησης ο μαθητής παρακολουθεί το απόγευμα τα μαθήματά του στην τάξη, ενώ το πρωί απασχολείται ως ασκούμενος σε κάποια επιχείρηση.

  Οι μαθητευόμενοι ασκούνται σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, σε ελεύθερους επαγγελματίες, σε μεγάλες ιδιωτικές επιχειρήσεις, σε ΔΕΚΟ, Δήμους και στον δημόσιο τομέα. Πρόκειται για επιχειρήσεις όλων των κλάδων της εθνικής οικονομίας και σε πολλές τεχνικές ειδικότητες, όπως Αρτοποιίας-Ζαχαροπλαστικής,  Κομμωτικής Τέχνης, Γραφικών Τεχνών-Εκτυπώσεων, Ξυλουργών-Επιπλοποιών, Υφάσματος-Ένδυσης, Υπαλλήλων Διοικητικών ή Οικονομικών Καθηκόντων, κ.α. 

  Στόχος είναι οι μαθητές ολοκληρώνοντας τη φοίτησή τους, να έχουν αποκτήσει επαγγελματική εμπειρία σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Το σύστημα on the job-training που εφαρμόζει ο ΟΑΕΔ, έχει αποδειχθεί αποτελεσματικό στην πράξη καθώς οι μαθητές σε σημαντικό ποσοστό, μετά το τέλος των σπουδών τους, συνεχίζουν να απασχολούνται στις θέσεις πρακτικής άσκησης

  Πειραματικές Επαγγελματικές Σχολές Μαθητείας ΟΑΕΔ

  Σήμερα, Παρασκευή 29 Οκτωβρίου ξεκινάει η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για την εισαγωγή μαθητών και μαθητριών στις επτά νέες Πειραματικές Επαγγελματικές Σχολές (Π.ΕΠΑΣ) Μαθητείας του ΟΑΕΔ, για το σχολικό έτος 2021-22, σε τρεις ειδικότητες στον τομέα του τουρισμού και της φιλοξενίας. Οι ηλεκτρονικές αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται έως και τη Δευτέρα 15 Νοεμβρίου.  Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν όσοι είναι ηλικίας 18 ετών και άνω, κάτοχοι τουλάχιστον Απολυτηρίου Γυμνασίου και έχουν καλή γνώση ξένης γλώσσας (αγγλικά ή γαλλικά ή γερμανικά). Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω του gov.gr με τους κωδικούς TAXISnet στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

  https://www.gov.gr/ipiresies/ekpaideuse/eggraphe-se-skholeio/eggraphe-se-peiramatike-epaggelmatike-skhole-tou-oaed

  Συγκεκριμένα η διαδρομή είναι: gov.grΕκπαίδευσηΕγγραφή σε σχολείοΕγγραφή σε πειραματική επαγγελματική σχολή του ΟΑΕΔ

   

 • Λειτουργία των ΕΠΑΣ Μαθητείας
   • Στον ΟΑΕΔ λειτουργούν 50 ΕΠΑΣ Μαθητείας, οι οποίες ακολουθούν το δυϊκό σύστημα εκπαίδευσης. Η φοίτηση διαρκεί 2 σχολικά έτη (4 εξάμηνα), κατά τη διάρκεια των οποίων οι μαθητές παρακολουθούν θεωρητικά και εργαστηριακά μαθήματα (1 πρωινό και 4 απογευματινά) και παράλληλα  πραγματοποιούν πρόγραμμα μάθησης σε εργασιακό χώρο, σε εργασίες συναφείς προς την ειδικότητά τους (4 ή 5 ημέρες την εβδομάδα).

    ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Την ημέρα, που φοιτούν οι μαθητές στο σχολείο (πρωινό ωράριο), δεν πηγαίνουν στην επιχείρηση/φορέα που πραγματοποιούν  πρόγραμμα μάθησης στον εργασιακό χώρο, εφόσον το ωράριο εργασίας της επιχείρησης συμπίπτει με το πρωινό ωράριο παρουσίας των μαθητών στη Σχολή Μαθητείας.

 • Προϋποθέσεις Εγγραφής
   • Στις ΕΠΑΣ Μαθητείας δικαίωμα εγγραφής έχουν οι κάτοχοι τουλάχιστον απολυτηρίου Γυμνασίου ή ισότιμου τίτλου και ηλικίας έως 23 ετών. Η εισαγωγή στις ΕΠΑΣ επιτυγχάνεται μετά από μοριοδότηση συγκεκριμένων κριτηρίων των υποψηφίων (βαθμός τίτλου σπουδών, κοινωνικά και οικονομικά κριτήρια).

 • Θεωρητική Και Εργαστηριακή Εκπαίδευση
   • Κατά τα δύο έτη σπουδών, οι μαθητές παρακολουθούν θεωρητικά και εργαστηριακά μαθήματα στη Σχολή Μαθητείας  για 21 ώρες την εβδομάδα, βάσει συγκεκριμένων ωρολογίων αναλυτικών προγραμμάτων.

 • Μαθητεία - Πρακτική Άσκηση
   • Παράλληλα με την εκπαίδευση στη Σχολή, οι μαθητές εντάσσονται σε πρόγραμμα μάθησης σε εργασιακό χώρο και  υπογράφουν Σύμβαση Μαθητείας. Κατά τη διάρκεια του ως άνω προγράμματος οι μαθητές αμείβονται, ασφαλίζονται από τον εργοδότη τους και τυγχάνουν άλλων παροχών, όπως προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις.

   • Σύμβαση Μαθητείας

    Κατά την έναρξη της Μαθητείας (υλοποίησης του προγράμματος μάθησης σε εργασιακό χώρο) μεταξύ εργοδότη, μαθητή και Σχολής υπογράφεται Σύμβαση Μαθητείας, στην οποία αναφέρεται ο χρόνος έναρξης και λήξης της Μαθητείας, καθώς και οι υποχρεώσεις, τόσο του εργοδότη, όσο και του μαθητή.

   • Ποσοστά Αμοιβής Μαθητών

    Από 1/4/2013 οι πρακτικά ασκούμενοι μαθητές αμείβονται, σε όλα τα εξάμηνα σπουδών, με ποσοστό 75% επί του κατωτάτου ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη. Από 1/2/2019 η  αποζημίωση των μαθητευομένων ορίζεται στα  21,78€  (29,04€*75% = 21,78€) ανά ημέρα πρακτικής άσκησης.

    Η πράξη Μαθητεία/Πρακτική Άσκηση των ΕΠΑΣ ΟΑΕΔ έχει ενταχθεί στο ΕΠΑΝΑΔ & ΕΔΒΜ στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-20 και συγχρηματοδοτείται από το ΕΚΤ (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους. 

 • Εγγραφές
 • Η πρόσληψη του έκτακτου εκπαιδευτικού προσωπικού στις ΕΠΑΣ Μαθητείας του ΟΑΕΔ ανακοινώνεται με την ανάρτηση σχετικής προκήρυξης  στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ. Οι αιτήσεις των υποψηφίων μαζί με τα δικαιολογητικά τους υποβάλλονται  μετά το πρώτο δεκαπενθήμερο του Μαΐου κάθε έτους. Στην συνέχεια, οι υποψήφιοι αξιολογούνται και συντάσσονται πίνακες αξιολόγησης  κατά αύξοντα αριθμό μορίων. Η αξιολόγηση γίνεται με βάση την υπ΄αριθμ. 57531/2021  Απόφαση Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (ΦΕΚ 3552/Β΄/3-8-2021).

  Το εκπαιδευτικό προσωπικό αναλαμβάνει καθήκοντα στις ΕΠΑΣ Μαθητείας με την έναρξη  κάθε σχολικού έτους, δηλαδή μετά τις 20 Σεπτεμβρίου, όπου και απασχολείται με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου, ως ωρομίσθιος ή ως αναπληρωτής εκπαιδευτικός (άρθρο 3, παρ.2 και 3 του ν.2336/95 και άρθρο 16 του ν.2643/98).

   Υποβολή Ηλεκτρονικής Αίτησης

  Τηλέφωνα Επικοινωνίας:  210-9989704, 677, 666

  Ώρες επικοινωνίας: από 09:00 έως 15:00

 • Χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με την υποβολή αιτήσεων
 • Μαθητεία - Πληροφορίες για τον εργοδότη
   • Οι ΕΠΑΣ Μαθητείας του ΟΑΕΔ λειτουργούν σύμφωνα με  το δυϊκό σύστημα εκπαίδευσης. Η φοίτηση διαρκεί 2 σχολικά έτη, κατά τη διάρκεια των οποίων οι μαθητές παρακολουθούν θεωρητικά και εργαστηριακά μαθήματα στην ΕΠΑΣ (για 1 πρωινό και 4 απογευματινά) και παράλληλα, πραγματοποιούν πρόγραμμα μάθησης σε εργασιακό χώρο σε εργασίες συναφείς προς την ειδικότητά τους  (για 4 ημέρες την εβδομάδα τουλάχιστον).  Κατά την υλοποίηση του προγράμματος  μάθησης  σε εργασιακό χώρο  ισχύουν τα ακόλουθα:

    1. Μεταξύ εργοδότη, μαθητή και σχολείου υπογράφεται Σύμβαση Μαθητείας, στην οποία αναφέρεται ο χρόνος έναρξης και η λήξη του προγράμματος μάθησης σε εργασιακό χώρο, καθώς και οι υποχρεώσεις, τόσο του εργοδότη, όσο και του μαθητευόμενου. 
    2. Ο  ασκούμενος μαθητής ακολουθεί, κατά κανόνα, το ισχύον ημερήσιο πρόγραμμα εργασίας στην επιχείρηση, με την προϋπόθεση ότι η απασχόληση όλων των μαθητών είναι 6 ώρες την ημέρα και μέχρι 30 ώρες την εβδομάδα.  
    3. Σε περίπτωση τετραήμερης ή πενθήμερης εβδομαδιαίας εργασίας, οι ώρες απασχόλησης είναι 24 ή 30 αντίστοιχα. Συμψηφισμός στις ώρες εργασίας των υπολοίπων ημερών δεν γίνεται και δεν επιδοτείται σε καμία περίπτωση ημέρα κατά την οποία δεν πραγματοποιείται το πρόγραμμα μάθησης σε εργασιακό χώρο. Επίσης δεν επιδοτείται η ημέρα κατά την οποία ο μαθητής υποχρεούται να προσέρχεται πρωί στο σχολείο.

     

    Ο εργοδότης που προτίθεται να διαθέσει θέσεις Μαθητείας σε μαθητές των ΕΠΑΣ του ΟΑΕΔ πρέπει να διαθέτει τις κατάλληλες εγκαταστάσεις για την εκπαίδευση τους στη συγκεκριμένη ειδικότητα, τα κατάλληλα μέσα και τον κατάλληλο εξοπλισμό. Επίσης, ο εργοδότης μεριμνά για την τήρηση των όρων υγιεινής και ασφάλειας που προβλέπονται για την προστασία των εργαζομένων.

     

    Ο ανώτατος αριθμός μαθητευομένων ανά εργοδότη εξαρτάται από τον αριθμό των εργαζομένων, όπως αυτός παρουσιάζεται στην ετήσια κατάσταση προσωπικού προς την Επιθεώρηση Εργασίας. Ο αριθμός των μαθητευομένων που δύναται να δέχεται κάθε Επιχείρηση- Φορέας παρουσιάζεται αναλυτικά στον Πίνακα που ακολουθεί.

     

    Πίνακας: Ο αριθμός των μαθητευομένων που δύναται να δέχεται κάθε Επιχείρηση- Φορέας όπως ορίζεται σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 26385/β/20-2-2017ΚΥΑ «Πλαίσιο Ποιότητας Μαθητείας» όπως ισχύει.

    Αριθμός Εργαζομένων Επιχείρησης

    (με σχέση εξαρτημένης εργασίας)

    Ανώτατος Αριθμός Θέσεων Μαθητείας όλων των Δομών Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης

    (ΕΠΑΣ - ΕΠΑΛ - ΙΕΚ)

    Ατομική Επιχείρηση

    1

    1 έως 5

    1

    6 έως 10

    2

    11 έως 14

    2

    15 έως 20

    3

    21  έως 26

    4

    27  έως  32

    5

    33 έως 38

    6

    39 έως 44

    7

    45 έως 50

    8

    51 έως 55

    9

    56 έως 61

    10

     

    Γενικά, το ποσοστό των μαθητευόμενων σε σχέση με τον αριθμό των εργαζομένων δεν μπορεί να υπερβαίνει το 17% στρογγυλοποιημένο στον πλησιέστερο ακέραιο. Συγχρόνως, ο αριθμός των μαθητευόμενων ανά παράρτημα επιχείρησης ή φορέα δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος των 40 ατόμων. Τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ), τα οποία δε διαθέτουν υποκαταστήματα, μπορούν να δέχονται μαθητευόμενους που αντιστοιχούν στο 17% των υπαλλήλων.

     

    Η πράξη Μαθητεία (υλοποίηση προγράμματος μάθησης σε εργασιακό χώρο) των ΕΠΑΣ ΟΑΕΔ έχει ενταχθεί στο ΕΠΑΝΑΔ & ΕΔΒΜ στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-20 και συγχρηματοδοτείται από το ΕΚΤ (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους. Στο πλαίσιο αυτό το κόστος της επιδότησης των 16,54 ευρώ ανά ημέρα παρουσίας στον εργασισκό χώρο για κάθε ωφελούμενο καλύπτεται από το ΕΚΤ και Εθνικούς πόρους.

     

    Υπεύθυνη Δημοσιότητας του έργου «Πρακτικής Άσκηση των Μαθητών στις ΕΠΑΣ ΟΑΕΔ» είναι η κ. Μαρία Μπαρτσώκα (Διεύθυνση Αρχικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης  και Κατάρτισης).

 • Αμοιβές Μαθητείας Πρακτικής Άσκησης
   • Οι μαθητές των ΕΠΑΣ του ΟΑΕΔ κατά τη διάρκεια της Μαθητείας (υλοποίηση προγράμματος μάθησης σε εργασιακό χώρο) , αμείβονται με ημερομίσθιο ίσο προς το 75% επί του κατωτάτου ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη (29,04€), δηλαδή με 21,78€. Το ως άνω ποσοστό αμοιβής ισχύει για όλα τα εξάμηνα σπουδών.

    Σύμφωνα με το ισχύον ημερομίσθιο, και δεδομένου ότι οι εισφορές στον ΕΦΚΑ, τόσο του εργοδότη όσο και του μαθητή, θα υπολογίζονται στο ήμισυ (1/2) των πραγματικών αποδοχών (δηλαδή στο ποσό των 10,89 ευρώ), οι επιβαρύνσεις εργοδοτών και μαθητών για κάθε ημέρα Πρακτικής Άσκησης διαμορφώνονται σύμφωνα με τον Πίνακα που ακολουθεί.

     

    Πίνακας 2: Οι επιβαρύνσεις εργοδοτών του δημοσίου τομέα και  των μαθητών για κάθε ημέρα Πρακτικής Άσκησης  όπως διαμορφώνονται από 01-02-2019, εξαιτίας της αύξησης του κατώτατου ημερομισθίου (Υ.Α. με αρ.4241/117/30-01-2019, ΦΕΚ 173 Β΄).

    ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

    ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ (€)

    Ημερομίσθιο

    29,04€ * 75% = 21,78€

    Ποσό στο οποίο υπολογίζονται οι ασφαλιστικές εισφορές

    21,78/2 = 10,89€

    Εισφορές εργοδότη

    10,89€ * 37,28% = 4,06€

    Εισφορές μαθητή

    10,89€ * 3,28% = 0,36€

    Σύνολο εισφορών

    4,06€ + 0,36€ =4,42€

    Καθαρό εισπραττόμενο ποσό από τον μαθητή

    21,78-0,36 = 21,42€

    Επιβάρυνση του εργοδότη, αφαιρούμενης της επιδότησης

    21,74€ (ημερομίσθιο) – 16,54€ (επιδότηση) = 5,24€

    5,24€ + 4,06 €(ασφαλιστικές εισφορές) = 9,30€

     

    Τα ποσά που βαρύνουν τους εργοδότες του ιδιωτικού τομέα έως και 31/12/2021, διαμορφώνονται σύμφωνα με την Εγκύκλιο 9/2021 του ΕΦΚΑ.

    Από το 1995 μέχρι σήμερα, με Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις, που εκδίδονται κάθε χρόνο, επιδοτείται η κάθε μέρα Μαθητείας(υλοποίηση προγράμματος μάθησης σε εργασιακό χώρο) των μαθητών τετραήμερης ή πενθήμερης  πραγματικής απασχόλησης (από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου). Το ποσό της επιδότησης για το έτος 2021 έχει οριστεί 16,54 ευρώ την ημέρα και καταβάλλεται αποκλειστικά στους μαθητές από την ΕΠΑΣ φοίτησης.

    Η επιδότηση δεν καταβάλλεται για τις ημέρες της σπουδαστικής άδειας, κανονικής άδειας, ασθένειας και λοιπών επιδομάτων, όπου αυτά εξακολουθούν να ισχύουν. Στις περιπτώσεις σπουδαστικής και κανονικής άδειας καταβάλλεται ολόκληρο το προβλεπόμενο ημερομίσθιο από τους εργοδότες στους μαθητές, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

     Συγκεκριμένα:

    • Η αποζημίωση για τις ημέρες της σπουδαστικής άδειας των μαθητών που πραγματοποιούν Μαθητεία (πρόγραμμα μάθησης σε εργασιακό χώρο) σε φορείς του Δημοσίου, γίνεται στο σύνολο του προβλεπόμενου ημερομισθίου από τους εργοδότες.
    • Η αποζημίωση για τις ημέρες της σπουδαστικής άδειας των μαθητών που πραγματοποιούν Μαθητεία (πρόγραμμα μάθησης σε εργασιακό χώρο) στον Ιδιωτικό τομέα, καταβάλλεται από το ΚΠΑ2 του ΟΑΕΔ της περιοχής αρμοδιότητας της επιχείρησης, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις (Ν.1346/83 & Ν.3144/2003).
    • Η διαδικασία καταβολής, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά καθώς και η ισχύουσα νομοθεσία περιγράφονται στην ενότητα των Φοιτητικών Παροχών.
    • Η αποζημίωση για τις ημέρες της κανονικής άδειας καταβάλλεται από τους εργοδότες στο σύνολο του προβλεπόμενου από τις ισχύουσες διατάξεις ημερομισθίου για τους μαθητές των ΕΠΑ.Σ.(21,78 ευρώ). Στις περιπτώσεις απουσίας λόγω ασθένειας εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 657-658 του Α.Κ.
 • Άδειες
   • Κανονικές άδειες

    Οι πρακτικά ασκούμενοι μαθητές δικαιούνται κάθε ημερολογιακό έτος κανονική άδεια με αποδοχές  σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις . Αναλυτικά οι αποδοχές για τις άδειες μαθητών ΕΠΑΣ παρουσιάζεται αναλυτικά στον παρακάτω Πίνακα.

    Πίνακας Υπολογισμού Αποδοχών Κανονικών Αδειών Μαθητών ΕΠΑΣ.

    Άδειες Μαθητών ΕΠΑΣ

     

    Ανά έτος

    Ανά μήνα

    για 2 μήνες

    για 6 μήνες

    για 8 μήνες

    για 10 μήνες

    Για πρακτική 4 ημέρες την εβδομάδα

    16,00

    1,33

    2,67

    8,00

    10,67

    13,33

    Για πρακτική 5 ημέρες την εβδομάδα

    20,00

    1,67

    3,33

    10,00

    13,33

    16,67

   • Σπουδαστική άδεια

    Οι μαθητές, που δεν έχουν συμπληρώσει το 28ο έτος της ηλικίας τους, δικαιούνται κάθε χρόνο – πέρα από την κανονική άδεια – πρόσθετη άδεια, (σπουδαστική), μέχρι 30 εργάσιμες ημέρες, κατ’ ανώτατο όριο το χρόνο, ανεξάρτητα από το χρόνο προηγούμενης απασχόλησής τους, για συμμετοχή τους στις εξετάσεις (άρθρο 2 του Ν. 1346/83 και υπ’ αριθμ. 34651/29-11-96 ΚΥΑ Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης). Η ως άνω άδεια χορηγείται σε συνεχείς ημέρες ή τμηματικά.

 • 1Η ΕΠΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

  Διεύθυνση:

  ΛΑΓΚΑΔΑ 117-119

  Πόλη:

  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

  Ταχ. Κώδικας:

  56123

  Τηλέφωνo:

  2310721858

  Email:

  epas.thes1@oaed.gr

  arrow right

  2Η ΕΠΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

  Διεύθυνση:

  ΛΑΓΚΑΔΑ 117-119

  Πόλη:

  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

  Ταχ. Κώδικας:

  56123

  Τηλέφωνo:

  2310729250

  Email:

  epas.thes2@oaed.gr

  arrow right

  ΕΠΑΣ ΑΓ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ

  Διεύθυνση:

  ΠΥΡΓΟΣ ΒΑΣΙΛΙΣΣΗΣ

  Πόλη:

  ΙΛΙΟΝ

  Ταχ. Κώδικας:

  13122

  Τηλέφωνo:

  2102311083

  Email:

  epas.anargiron@oaed.gr

  arrow right

  ΕΠΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

  Διεύθυνση:

  1ο ΧΛΜ.Ε.Ο. ΑΓΡΙΝΙΟΥ - ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ

  Πόλη:

  ΑΓΡΙΝΙΟ

  Ταχ. Κώδικας:

  30100

  Τηλέφωνo:

  2641021630

  Email:

  epas.agrinio@oaed.gr

  arrow right

  ΕΠΑΣ ΑΙΓΑΛΕΩ

  Διεύθυνση:

  ΠΛΑΠΟΥΤΑ 11

  Πόλη:

  ΑΙΓΑΛΕΩ

  Ταχ. Κώδικας:

  12243

  Τηλέφωνo:

  2105989452

  Email:

  epas.egaleo@oaed.gr

  arrow right

  ΕΠΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

  Διεύθυνση:

  4ο ΧΛΜ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ - ΠΑΛΑΓΙΑΣ

  Πόλη:

  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

  Ταχ. Κώδικας:

  68100

  Τηλέφωνo:

  2551023709

  Email:

  epas.alex@oaed.gr

  arrow right

  ΕΠΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

  Διεύθυνση:

  7ο XΛΜ. ΛΕΩΦ. ΑΡΓΟΥΣ - ΝΑΥΠΛΙΟΥ

  Πόλη:

  ΝΑΥΠΛΙΟ

  Ταχ. Κώδικας:

  21100

  Τηλέφωνo:

  2752028675

  Email:

  epas.argolida@oaed.gr

  arrow right

  ΕΠΑΣ ΑΡΤΑΣ

  Διεύθυνση:

  ΔΙΌΔΙΑ ΆΡΤΑΣ-ΠΈΤΑ (ΑΠΌ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΉ ΟΔΌ)

  Πόλη:

  ΑΡΤΑ

  Ταχ. Κώδικας:

  47100

  Τηλέφωνo:

  2681070006

  Email:

  epas.arta@oaed.gr

  arrow right

  ΕΠΑΣ ΒΕΡΟΙΑΣ

  Διεύθυνση:

  ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΣΩΜΑΤΩΝ ΟΔΟΣ ΠΡΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

  Πόλη:

  ΒΕΡΟΙΑ

  Ταχ. Κώδικας:

  59100

  Τηλέφωνo:

  2331028167

  Email:

  epas.veria@oaed.gr

  arrow right

  ΕΠΑΣ ΒΟΛΟΥ

  Διεύθυνση:

  ΑΘΗΝΩΝ 64

  Πόλη:

  ΒΟΛΟΣ

  Ταχ. Κώδικας:

  38334

  Τηλέφωνo:

  2421063688

  Email:

  epas.volos@oaed.gr

  arrow right

  ΕΠΑΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

  Διεύθυνση:

  ΛΕΩΦ. ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 17

  Πόλη:

  ΓΑΛΑΤΣΙ

  Ταχ. Κώδικας:

  11141

  Τηλέφωνo:

  2102287460

  Email:

  epas.galatsi@oaed.gr

  arrow right

  ΕΠΑΣ ΔΡΑΜΑΣ

  Διεύθυνση:

  7ο ΧΛΜ. ΔΡΑΜΑΣ - ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ

  Πόλη:

  ΔΡΑΜΑ

  Ταχ. Κώδικας:

  66100

  Τηλέφωνo:

  2521081131

  Email:

  epas.drama@oaed.gr

  arrow right

  ΕΠΑΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

  Διεύθυνση:

  ΜΑΝΔΡΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

  Πόλη:

  ΜΑΝΔΡΑ

  Ταχ. Κώδικας:

  19600

  Τηλέφωνo:

  2105542375

  Email:

  epas.elefsina@oaed.gr

  arrow right

  ΕΠΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

  Διεύθυνση:

  ΠΕΥΚΩΝ 112

  Πόλη:

  ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ

  Ταχ. Κώδικας:

  14122

  Τηλέφωνo:

  2102819659

  Email:

  epas.neo.iraklio@oaed.gr

  arrow right

  ΕΠΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

  Διεύθυνση:

  ΧΡΙΣΤΟΜΙΧΑΛΗ ΞΥΛΟΥΡΗ 64

  Πόλη:

  ΗΡΑΚΛΕΙΟ

  Ταχ. Κώδικας:

  71304

  Τηλέφωνo:

  2810317770

  Email:

  epas.iraklio@oaed.gr

  arrow right

  ΕΠΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

  Διεύθυνση:

  3ο ΧΛΜ. Ε.Ο. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ-ΑΘΗΝΩΝ

  Πόλη:

  ΙΩΑΝΝΙΝΑ

  Ταχ. Κώδικας:

  45500

  Τηλέφωνo:

  2651040858

  Email:

  epas.ioannina@oaed.gr

  arrow right

  ΕΠΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

  Διεύθυνση:

  ΠΕΡΙΓΙΑΛΙ 2

  Πόλη:

  ΚΑΒΑΛΑ

  Ταχ. Κώδικας:

  65201

  Τηλέφωνo:

  2510228834

  Email:

  epas.kavala@oaed.gr

  arrow right

  ΕΠΑΣ ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ

  Διεύθυνση:

  ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 6

  Πόλη:

  ΑΛΙΜΟΣ

  Ταχ. Κώδικας:

  17456

  Τηλέφωνo:

  2109915025

  Email:

  epas.kalamaki@oaed.gr

  arrow right

  ΕΠΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

  Διεύθυνση:

  ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ-ΑΘΗΝΑΣ

  Πόλη:

  ΚΑΛΑΜΑΤΑ

  Ταχ. Κώδικας:

  24100

  Τηλέφωνo:

  2721069320

  Email:

  epas.kalamata@oaed.gr

  arrow right

  ΕΠΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

  Διεύθυνση:

  ΤΡΙΚΑΛΩΝ 226

  Πόλη:

  ΚΑΡΔΙΤΣΑ

  Ταχ. Κώδικας:

  43131

  Τηλέφωνo:

  2441071560

  Email:

  epas.karditsa@oaed.gr

  arrow right

  ΕΠΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

  Διεύθυνση:

  ΚΑΡΑΟΛΗ 10

  Πόλη:

  ΚΑΣΤΟΡΙΑ

  Ταχ. Κώδικας:

  52100

  Τηλέφωνo:

  2467084394

  Email:

  epas.kastoria@oaed.gr

  arrow right

  ΕΠΑΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

  Διεύθυνση:

  ΤΕΡΜΑ ΟΔΟΥ ΤΕΡΖΟΠΟΥΛΟΥ

  Πόλη:

  ΚΑΤΕΡΙΝΗ

  Ταχ. Κώδικας:

  60132

  Τηλέφωνo:

  2351035165

  Email:

  epas.katerini@oaed.gr

  arrow right

  ΕΠΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

  Διεύθυνση:

  3ο ΧΛΜ.ΕΘΝ.ΟΔΟΥ ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ

  Πόλη:

  ΚΕΡΚΥΡΑ

  Ταχ. Κώδικας:

  49100

  Τηλέφωνo:

  2661039250

  Email:

  epas.kerkira@oaed.gr

  arrow right

  ΕΠΑΣ ΚΙΛΚΙΣ

  Διεύθυνση:

  Γ.ΑΡΓΥΡΙΟΥ 16

  Πόλη:

  ΚΙΛΚΙΣ

  Ταχ. Κώδικας:

  61100

  Τηλέφωνo:

  2341020596

  Email:

  epas.kilkis@oaed.gr

  arrow right

  ΕΠΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

  Διεύθυνση:

  11ο ΧΛΜ. ΚΟΖΑΝΗΣ -ΛΑΡΙΣΑΣ

  Πόλη:

  ΚΟΖΑΝΗ

  Ταχ. Κώδικας:

  50100

  Τηλέφωνo:

  2461020041

  Email:

  epas.kozani@oaed.gr

  arrow right

  ΕΠΑΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

  Διεύθυνση:

  ΧΙΛΙΑ ΔΕΝΤΡΑ

  Πόλη:

  ΚΟΜΟΤΗΝΗ

  Ταχ. Κώδικας:

  69100

  Τηλέφωνo:

  2531024918

  Email:

  epas.komotini@oaed.gr

  arrow right

  ΕΠΑΣ ΛΑΚΚΙΑΣ

  Διεύθυνση:

  ΛΑΚΚΙΑ ΘΕΡΜΗΣ

  Πόλη:

  ΛΑΚΚΙΑ

  Ταχ. Κώδικας:

  57006

  Τηλέφωνo:

  2396022769

  Email:

  epas.lakkia@oaed.gr

  arrow right

  ΕΠΑΣ ΛΑΜΙΑΣ

  Διεύθυνση:

  ΣΤΥΛΙΔΟΣ 93

  Πόλη:

  ΛΑΜΙΑ

  Ταχ. Κώδικας:

  35133

  Τηλέφωνo:

  2231024151

  Email:

  epas.lamia@oaed.gr

  arrow right

  ΕΠΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

  Διεύθυνση:

  ΕΛΥΤΗ 2 ΚΑΙ ΕΡΜΟΓΕΝΟΥΣ

  Πόλη:

  ΛΑΡΙΣΑ

  Ταχ. Κώδικας:

  41447

  Τηλέφωνo:

  2410564660

  Email:

  epas.larisa@oaed.gr

  arrow right

  ΕΠΑΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

  Διεύθυνση:

  ΠΑΡΟΔΟΣ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ

  Πόλη:

  ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ

  Ταχ. Κώδικας:

  30200

  Τηλέφωνo:

  2631051013

  Email:

  epas.messologiou@oaed.gr

  arrow right

  ΕΠΑΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ

  Διεύθυνση:

  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 47

  Πόλη:

  ΜΟΣΧΑΤΟ

  Ταχ. Κώδικας:

  18345

  Τηλέφωνo:

  2104829882

  Email:

  epas.moshato@oaed.gr

  arrow right

  ΕΠΑΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

  Διεύθυνση:

  ΠΑΝΑΓΙΟΥΔΑ ΛΕΣΒΟΥ

  Πόλη:

  ΜΥΤΙΛΗΝΗ

  Ταχ. Κώδικας:

  81100

  Τηλέφωνo:

  2251032617-8

  Email:

  epas.mitilini@oaed.gr

  arrow right

  ΕΠΑΣ ΞΑΝΘΗΣ

  Διεύθυνση:

  ΛΑΧΑΝΟΚΗΠΩΝ 2

  Πόλη:

  ΞΑΝΘΗ

  Ταχ. Κώδικας:

  67100

  Τηλέφωνo:

  2541062833

  Email:

  epas.xanthi@oaed.gr

  arrow right

  ΕΠΑΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ

  Διεύθυνση:

  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 62

  Πόλη:

  ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ

  Ταχ. Κώδικας:

  68200

  Τηλέφωνo:

  2552024840

  Email:

  epas.orestiada@oaed.gr

  arrow right

  ΕΠΑΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

  Διεύθυνση:

  ΔΩΔΩΝΗΣ,ΘΕΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΑΦΙ

  Πόλη:

  ΠΑΛΛΗΝΗ

  Ταχ. Κώδικας:

  15351

  Τηλέφωνo:

  2106030466

  Email:

  epas.pallini@oaed.gr

  arrow right

  ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ

  Διεύθυνση:

  Λ.ΑΘΗΝΩΝ 89

  Πόλη:

  ΡΙΟ

  Ταχ. Κώδικας:

  26500

  Τηλέφωνo:

  2610966904

  Email:

  epas.patra@oaed.gr

  arrow right

  ΕΠΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ

  Διεύθυνση:

  Κ.ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ 17-19

  Πόλη:

  ΠΕΙΡΑΙΑΣ

  Ταχ. Κώδικας:

  18545

  Τηλέφωνo:

  2104114648

  Email:

  epas.pireas@oaed.gr

  arrow right

  ΕΠΑΣ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ

  Διεύθυνση:

  ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΟΥΡΙ

  Πόλη:

  ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ

  Ταχ. Κώδικας:

  50200

  Τηλέφωνo:

  2463080444

  Email:

  epas.ptolemaida@oaed.gr

  arrow right

  ΕΠΑΣ ΠΥΡΓΟΥ

  Διεύθυνση:

  4ο ΧΛΜ.ΛΕΩΦ.ΠΥΡΓΟΥ-ΠΑΤΡΩΝ

  Πόλη:

  ΠΥΡΓΟΣ

  Ταχ. Κώδικας:

  27100

  Τηλέφωνo:

  2621033012

  Email:

  epas.pirgos@oaed.gr

  arrow right

  ΕΠΑΣ ΡΕΝΤΗ

  Διεύθυνση:

  ΠΕΤΡΟΥ ΡΑΛΛΗ 83

  Πόλη:

  ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΕΝΤΗ

  Ταχ. Κώδικας:

  18233

  Τηλέφωνo:

  2103478333

  Email:

  epas.rendi@oaed.gr

  arrow right

  ΕΠΑΣ ΡΟΔΟΥ

  Διεύθυνση:

  ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ ΣΟΦΟΥΛΗ 93

  Πόλη:

  ΡΟΔΟΣ

  Ταχ. Κώδικας:

  85100

  Τηλέφωνo:

  2241031077

  Email:

  epas.rodos@oaed.gr

  arrow right

  ΕΠΑΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ

  Διεύθυνση:

  ΝΑΥΣΤΑΘΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ

  Πόλη:

  ΣΑΛΑΜΙΝΑ

  Ταχ. Κώδικας:

  18900

  Τηλέφωνo:

  2104649826

  Email:

  epas.salamina@oaed.gr

  arrow right

  ΕΠΑΣ ΣΕΡΡΩΝ

  Διεύθυνση:

  6ο ΧΛΜ. ΣΕΡΡΩΝ - ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

  Πόλη:

  ΣΕΡΡΕΣ

  Ταχ. Κώδικας:

  62100

  Τηλέφωνo:

  2321090720

  Email:

  epas.serres@oaed.gr

  arrow right

  ΕΠΑΣ ΣΠΑΡΤΗΣ

  Διεύθυνση:

  ΠΑΡΟΡΕΙΟ ΣΠΑΡΤΗΣ

  Πόλη:

  ΣΠΑΡΤΗ

  Ταχ. Κώδικας:

  23100

  Τηλέφωνo:

  2731027997

  Email:

  epas.sparti@oaed.gr

  arrow right

  ΕΠΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

  Διεύθυνση:

  ΤΕΡΜΑ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ, ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ

  Πόλη:

  ΤΡΙΠΟΛΗ

  Ταχ. Κώδικας:

  22100

  Τηλέφωνo:

  2710233061

  Email:

  epas.tripoli@oaed.gr

  arrow right

  ΕΠΑΣ ΥΜΗΤΤΟΥ

  Διεύθυνση:

  ΛΕΝΤΑΚΗ ΑΝΔΡΕΑ 2 (ΕΝΤΌΣ ΚΤΙΡΊΟΥ ΠΥΡ-ΚΑΛ)

  Πόλη:

  ΥΜΗΤΤΟΣ

  Ταχ. Κώδικας:

  17237

  Τηλέφωνo:

  2109765776

  Email:

  epas.imittos@oaed.gr

  arrow right

  ΕΠΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

  Διεύθυνση:

  3ο ΧΛΜ. ΟΔΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ - ΝΙΚΗΣ

  Πόλη:

  ΦΛΩΡΙΝΑ

  Ταχ. Κώδικας:

  53100

  Τηλέφωνo:

  2385022357

  Email:

  epas.florina@oaed.gr

  arrow right

  ΕΠΑΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ

  Διεύθυνση:

  ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ

  Πόλη:

  ΧΑΛΚΙΔΑ

  Ταχ. Κώδικας:

  34002

  Τηλέφωνo:

  2221054106

  Email:

  epas.halkida@oaed.gr

  arrow right

  ΕΠΑΣ ΧΑΝΙΩΝ

  Διεύθυνση:

  ΤΑΥΡΩΝΙΤΗΣ ΚΙΣΣΑΜΟΥ

  Πόλη:

  ΧΑΝΙΑ

  Ταχ. Κώδικας:

  73006

  Τηλέφωνo:

  2824022186

  Email:

  epas.hania@oaed.gr

  arrow right

  ΕΠΑΣ ΧΙΟΥ

  Διεύθυνση:

  ΛΕΩΦ. ΚΑΡΦΑ & ΑΓΙΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ

  Πόλη:

  ΧΙΟΣ

  Ταχ. Κώδικας:

  82100

  Τηλέφωνo:

  2271029531

  Email:

  epas.hios@oaed.gr

  arrow right

  ΕΠΑΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ

  Διεύθυνση:

  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 73

  Πόλη:

  ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ

  Ταχ. Κώδικας:

  57013

  Τηλέφωνo:

  2310696216

  Email:

  epas.oreokastro@oaed.gr

  arrow right

 • Τα Γραφεία Διασύνδεσης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ΓΔΕΕ) με την αγορά εργασίας λειτουργούν σε 30 ΕΠΑΣ ΟΑΕΔ και απευθύνονται σε νέους και νέες εκτός εκπαίδευσης, κατάρτισης και απασχόλησης, σε μαθητές και μαθήτριες των ΕΠΑΣ Μαθητείας, σε αποφοίτους και απόφοιτες των ΕΠΑΣ, σε μαθητές και μαθήτριες Γυμνασίων, επιχειρήσεις, εκπροσώπους εργοδοτικών φορέων και εργατικών κέντρων, επιμελητήρια κλπ. Στόχος των ΓΔΕΕ είναι η εξεύρεση περισσότερων θέσεων πρακτικής άσκησης για τους μαθητές των Σχολών, καθώς και η ενίσχυση της εξωστρέφειας των ΕΠΑΣ ΟΑΕΔ. Κάθε χρόνο, τα Γραφεία Διασύνδεσης διοργανώνουν σε τοπικό επίπεδο κοινές εκδηλώσεις με εργοδοτικούς φορείς, επιμελητήρια, επιχειρήσεις κλπ (διαγωνισμούς επίδειξης δεξιοτήτων μαθητευομένων, διαλέξεις, ημέρες καριέρας, κλπ). Οι υπεύθυνοι των ΓΔΕΕ έχουν καταρτιστεί σε θέματα επαγγελματικής συμβουλευτικής και τεχνικών αναζήτησης εργασίας.

    

  • Αρμοδιότητες Γραφείων Διασύνδεσης
    • Τα Γραφεία Διασύνδεσης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης είναι αρμόδια για :

     • Την ενημέρωση ηλεκτρονικού αρχείου για την παρακολούθηση της συνολικής πορείας των ασκούμενων μαθητών.
     • Την καταγραφή των ποιοτικών χαρακτηριστικών και των δεξιοτήτων των μαθητών κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης.
     • Τον συντονισμό της διαδικασίας για την τοποθέτηση μαθητών σε θέσεις πρακτικής άσκησης του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, αντίστοιχες με την ειδικότητα τους.
     • Την παρακολούθηση των προσφερόμενων θέσεων πρακτικής άσκησης μέσω του portal Μαθητείας
     • Την προγραμματισμένη ετήσια διαβούλευση με τοπικά επιμελητήρια και παραγωγικούς φορείς με στόχο ανίχνευση των αναγκών και των ιδιαιτεροτήτων της τοπικής αγοράς εργασίας. Μετά τη διαβούλευση ο υπεύθυνος του Γραφείου Διασύνδεσης οφείλει να συντάσσει έκθεση πριν τη λήξη του σχολικού έτους την οποία αποστέλλει στη Δ/νση Αρχικής Εκπαίδευσης (Α2).
     • Τον επαναπροσδιορισμό των ειδικοτήτων που λειτουργούν σε κάθε ΕΠΑΣ με βάση τα αποτελέσματα της παραπάνω έκθεσης.
     • Την διοργάνωση κοινών ημερίδων μαθητών και αποφοίτων ΕΠΑΣ με εργοδοτικούς φορείς (Ημερίδες Καριέρας)
     • Την πρόσκληση εκπροσώπων των τοπικών εργοδοτικών φορέων για την παρουσίαση εργασιακών ζητημάτων και οργάνωση διαλέξεων επιχειρηματικότητας από εργοδότες κατά τις ώρες διδασκαλίας στους μαθητές των ΕΠΑΣ και των ΙΕΚ.
     • Την ετήσια συνάντηση με φορείς της Τοπικής και Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης για αμοιβαία ενημέρωση σχετικά με την πορεία της τοπικής αγοράς εργασίας.
  • Πού βρίσκονται τα Γραφεία Διασύνδεσης
  • Ξεκίνησαν οι Αιτήσεις Εγγραφής

    
  • Τεχνίτης Μαγειρικής Τέχνης
    •  

  • Τεχνίτης Επισιτισμού
    •  

  • Υπάλληλος Υποδοχής Πελατών Ξενοδοχείων
    •  

  • Εκπαιδευόμενοι στις Πειραματικές ΕΠΑΣ Μαθητείας
    • Πειραματικές Επαγγελματικές Σχολές Μαθητείας ΟΑΕΔ στον τομέα του τουρισμού και της φιλοξενίας

     Παράταση των αιτήσεων μέχρι την Κυριακή
     για τις νέες Πειραματικές Επαγγελματικές Σχολές Μαθητείας ΟΑΕΔ στον τομέα τουρισμού και φιλοξενίας

     Παρατάθηκε μέχρι την Κυριακή, 21 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 23:59, η προθεσμία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων για την εισαγωγή μαθητών-μαθητριών στις επτά νέες Πειραματικές Επαγγελματικές Σχολές (Π.ΕΠΑΣ) Μαθητείας του ΟΑΕΔ, για το σχολικό έτος 2021-2022, στις ειδικότητες και στις Π.ΕΠΑΣ με κενές θέσεις, κατόπιν της ολοκλήρωσης της αξιολόγησης των αιτήσεων που υποβλήθηκαν μέχρι τις 15 Νοεμβρίου.
     Οι Π.ΕΠΑΣ θα λειτουργήσουν σε 7 πόλεις (Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κέρκυρα, Κρήτη, Μυτιλήνη, Πάτρα και Ρόδο) με τρεις ειδικότητες στον τομέα του τουρισμού και της φιλοξενίας, σε συνεργασία με το Ελληνογερμανικό Βιομηχανικό και Εμπορικό Επιμελητήριο και το Ινστιτούτο Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΙΝΣΕΤΕ).
     Οι σχολές θα εφαρμόσουν το δυικό σύστημα εκπαίδευσης που συνδυάζει τη θεωρητική και εργαστηριακή εκπαίδευση με τη Μαθητεία (μάθηση σε εργασιακό χώρο με αμοιβή και ασφάλιση) σε επιχειρήσεις. Το θεωρητικό μέρος θα υλοποιείται στις σχολές από τον Νοέμβριο έως τον Απρίλιο, ενώ η Μαθητεία στις επιχειρήσεις θα πραγματοποιείται από τον Μάιο έως τον Οκτώβριο. Η αμοιβή των μαθητών αντιστοιχεί σε τουλάχιστον 21,78 € για κάθε ημέρα μαθητείας σε εργασιακό χώρο για 2 έτη.
     Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν όσοι είναι ηλικίας 18 ετών και άνω, κάτοχοι τουλάχιστον Απολυτηρίου Γυμνασίου και έχουν καλή γνώση ξένης γλώσσας (αγγλικά ή γαλλικά ή γερμανικά). Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω του gov.gr με τους κωδικούς TAXISnet στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

     https://www.gov.gr/ipiresies/ekpaideuse/eggraphe-se-skholeio/eggraphe-se-peiramatike-epaggelmatike-skhole-tou-oaed

     Συγκεκριμένα η διαδρομή είναι: gov.gr → Εκπαίδευση → Εγγραφή σε σχολείο → Εγγραφή
     σε πειραματική επαγγελματική σχολή του ΟΑΕΔ
     Κενές θέσεις υπάρχουν στις παρακάτω ειδικότητες ανά Π.ΕΠΑΣ:
     1. Π.ΕΠΑΣ Καλαμακίου
         • Τεχνίτης Μαγειρικής Τέχνης
         • Τεχνίτης Επισιτισμού
     2. Π.ΕΠΑΣ Ηρακλείου Κρήτης
         • Τεχνίτης Μαγειρικής Τέχνης
         • Τεχνίτης Επισιτισμού
         • Υπάλληλος Υποδοχής Πελατών Ξενοδοχείου
     3. Π.ΕΠΑΣ Ρόδου
         • Τεχνίτης Μαγειρικής Τέχνης
         • Τεχνίτης Επισιτισμού
         • Υπάλληλος Υποδοχής Πελατών Ξενοδοχείου
     4. Π.ΕΠΑΣ Μυτιλήνης
         • Τεχνίτης Μαγειρικής Τέχνης
         • Τεχνίτης Επισιτισμού
     5. Π.ΕΠΑΣ Πάτρας
         • Τεχνίτης Μαγειρικής Τέχνης
         • Τεχνίτης Επισιτισμού
     6. Π.ΕΠΑΣ 1ης Θεσσαλονίκης
         • Τεχνίτης Επισιτισμού
     7. Π.ΕΠΑΣ Κέρκυρας
     Υπάλληλος υποδοχής πελατών ξενοδοχείου

     Δείτε εδώ την Προκήρυξη παράτασης υποβολής αιτήσεων
     Δείτε εδώ το Δελτίο Τύπου παράτασης υποβολής αιτήσεων

     --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     Μέχρι τη Δευτέρα, 15 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 23:59, θα μπορούν οι ενδιαφερόμενοι μαθητές και μαθήτριες να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση για την εισαγωγή τους στις επτά νέες Πειραματικές Επαγγελματικές Σχολές (Π.ΕΠΑΣ) Μαθητείας του ΟΑΕΔ, για το σχολικό έτος 2021-22.
     Οι Π.ΕΠΑΣ θα λειτουργήσουν σε 7 πόλεις (Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κέρκυρα, Κρήτη, Μυτιλήνη, Πάτρα και Ρόδο) με τρεις ειδικότητες στον τομέα του τουρισμού και της φιλοξενίας, σε συνεργασία με το Ελληνογερμανικό Βιομηχανικό και Εμπορικό Επιμελητήριο και το Ινστιτούτο Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΙΝΣΕΤΕ).
     Οι σχολές θα εφαρμόσουν το δυικό σύστημα εκπαίδευσης που συνδυάζει τη θεωρητική και εργαστηριακή εκπαίδευση με τη Μαθητεία (μάθηση σε εργασιακό χώρο με αμοιβή και ασφάλιση) σε επιχειρήσεις. Το θεωρητικό μέρος θα υλοποιείται στις σχολές από τον Νοέμβριο έως τον Απρίλιο, ενώ η Μαθητεία στις επιχειρήσεις θα πραγματοποιείται από τον Μάιο έως τον Οκτώβριο. Η αμοιβή των μαθητών αντιστοιχεί σε τουλάχιστον 21,78 € για κάθε ημέρα μαθητείας σε εργασιακό χώρο για 2 έτη.
     Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν όσοι είναι ηλικίας 18 ετών και άνω, κάτοχοι τουλάχιστον Απολυτηρίου Γυμνασίου και έχουν καλή γνώση ξένης γλώσσας (αγγλικά ή γαλλικά ή γερμανικά).

     Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω του gov.gr με τους κωδικούς TAXISnet στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
     https://www.gov.gr/ipiresies/ekpaideuse/eggraphe-se-skholeio/eggraphe-se-peiramatike-epaggelmatike-skhole-tou-oaed
     Συγκεκριμένα η διαδρομή είναι: gov.gr → Εκπαίδευση → Εγγραφή σε σχολείο → Εγγραφή σε πειραματική επαγγελματική σχολή του ΟΑΕΔ


     Η συνεργασία του ΟΑΕΔ με το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο και το ΙΝΣΕΤΕ που διαθέτουν μεγάλη εμπειρία στον χώρο της επαγγελματικής εκπαίδευσης και του τουρισμού, εγγυάται την τοποθέτηση όλων των μαθητευόμενων σε θέσεις μαθητείας σε διακεκριμένες επιχειρήσεις του τουριστικού κλάδου (ξενοδοχεία 4 και 5 αστέρων), αλλά και ενισχύει την προοπτική της επαγγελματικής αποκατάστασής τους μετά την ολοκλήρωση των σπουδών.
     Οι ειδικότητες στις 7 Π.ΕΠΑΣ για το σχολικό έτος 2021-22 είναι οι εξής:
     Π.ΕΠΑΣ Καλαμακίου – Π.ΕΠΑΣ Ηρακλείου Κρήτης – Π.ΠΕΠΑΣ Ρόδου
     1.Τεχνίτης Μαγειρικής Τέχνης
     2.Τεχνίτης Επισιτισμού
     3.Υπάλληλος υποδοχής πελατών ξενοδοχείου
     Π.ΠΕΠΑΣ Μυτιλήνης – Π.ΕΠΑΣ Πάτρας
     1.Τεχνίτης Μαγειρικής Τέχνης
     2.Τεχνίτης Επισιτισμού
     Π.ΕΠΑΣ 1ης Θεσσαλονίκης
     1.Τεχνίτης Επισιτισμού
     2.Υπάλληλος υποδοχής πελατών ξενοδοχείου
     Π.ΕΠΑΣ Κέρκυρας
     1.Υπάλληλος υποδοχής πελατών ξενοδοχείου
     Οι μαθητές των ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας του ΟΑΕΔ:
     1.Πραγματοποιούν μαθητεία σε επιχειρήσεις με αμοιβή και ασφάλιση
     2.Φοιτούν σε σύγχρονα και πλήρως εξοπλισμένα εργαστήρια
     3.Τους παρέχονται τα απαραίτητα βιβλία και βοηθήματα
     4.Εκπαιδεύονται από έμπειρο και άρτια καταρτισμένο εκπαιδευτικό προσωπικό
     5.Δικαιούνται αναβολή στράτευσης
     6.Λαμβάνουν επίδομα στέγασης και σίτισης όσοι πληρούν τις προϋποθέσεις
      

  • Καθηγητές στις Πειραματικές ΕΠΑΣ Μαθητείας
    • Πειραματικές Επαγγελματικές Σχολές Μαθητείας (Π.ΕΠΑ.Σ.) ΟΑΕΔ

     Σήμερα, 18 Νοεμβρίου 2021, αναρτήθηκαν οι Προσωρινοί Πίνακες Κατάταξης για την πρόσληψη έκτακτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου για τις Πειραματικές ΕΠΑΣ Μαθητείας Ρόδου, Μυτιλήνης και Πάτρας του ΟΑΕΔ σχολικού έτους 2021-2022. Οι υποψήφιοι μπορούν να δουν την κατάταξή τους με τον αριθμό (ID) της αίτησης που υπέβαλαν.
     Οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί έχουν δικαίωμα υποβολής ένστασης, αποκλειστικά ηλεκτρονικά, κατά των Προσωρινών Πινάκων Κατάταξης, εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών και συγκεκριμένα από τη Πέμπτη 18 Νοεμβρίου έως και τη Δευτέρα 22 Νοεμβρίου και ώρα 23:59. Η υποβολή της ηλεκτρονικής ένστασης γίνεται αποκλειστικά μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης του Ελληνικού Δημοσίου gov.gr στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

     https://www.gov.gr/ipiresies/ekpaideuse/epaggelmaties-ekpaideuses/ekpaideutes-epaggelmatikon-skholon-epas-matheteias-tou-oaed

     Συγκεκριμένα η διαδρομή είναι: gov.gr → Εκπαίδευση → Επαγγελματίες εκπαίδευσης → Εκπαιδευτές Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑΣ) Μαθητείας του ΟΑΕΔ (επιλέγετε το πεδίο ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΗΣ)

     Ο ΟΑΕΔ υλοποιεί τη διαδικασία υποβολής και αξιολόγησης των αιτήσεων των υποψηφίων, καθώς και την υποβολή ενστάσεων μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας με σκοπό να διασφαλίσει τη διαφάνεια, την αξιοκρατία και την ταχύτερη και απρόσκοπτη εξυπηρέτηση των ενδιαφερομένων.
     1.Ανακοίνωση - Προσωρινοί Πίνακες Κατάταξης Εκπαιδευτικών για τις Π.ΕΠΑΣ
     2.Δείτε εδώ προσωρινούς πίνακες εκπαιδευτικών Π.ΕΠΑ.Σ Νήσων
     3.Δείτε εδώ προσωρινούς πίνακες εκπαιδευτικών Π.ΕΠΑ.Σ Πελοποννήσου
      

     _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

     Ξεκινά σήμερα, Πέμπτη 4 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 18:00, η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων υποψηφίων εκπαιδευτικών με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου για τις Πειραματικές Επαγγελματικές Σχολές (Π.ΕΠΑΣ) Μαθητείας ΟΑΕΔ Πάτρας, Μυτιλήνης και Ρόδου, σχολικού έτους 2021-2022. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει τη Δευτέρα  8 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 23:59.

     Ο ΟΑΕΔ υλοποιεί τη διαδικασία υποβολής και αξιολόγησης των αιτήσεων των υποψηφίων μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας με σκοπό να διασφαλίσει τη διαφάνεια, την αξιοκρατία και την ταχύτερη και απρόσκοπτη εξυπηρέτηση των ενδιαφερομένων. Η υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης γίνεται αποκλειστικά μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης του Ελληνικού Δημοσίου www.gov.gr στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

     https://www.gov.gr/ipiresies/ekpaideuse/epaggelmaties-ekpaideuses/ekpaideutes-epaggelmatikon-skholon-epas-matheteias-tou-oaed

     Συγκεκριμένα, η διαδρομή είναι: gov.grΕκπαίδευσηΕπαγγελματίες ΕκπαίδευσηςΕκπαιδευτές Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑΣ) Μαθητείας του ΟΑΕΔ

     Για την πρόσληψη ωρομίσθιου εκπαιδευτικού προσωπικού με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου για τις Π.ΕΠΑΣ Μαθητείας Πάτρας, Μυτιλήνης και Ρόδου, σχολικού έτους 2021-2022, προκηρύσσονται οι παρακάτω κλάδοι και ειδικότητες:

     1.Ανακοίνωση
     2.Δείτε εδώ Προκήρυξη υπ΄ αριθμ. 114904_03.11.2021
     3.Δείτε εδώ Υπουργική υπ΄ αριθμ. 57531_ΦΕΚ 3552_Β_03.08.2021
     4.Δείτε εδώ κλάδους εκπαιδευτικών
     5.Δείτε εδώ το Παράρτημα
      

  • Προγράμματα Σπουδών