Παροχή υπηρεσιών φύλαξης & προστασίας των κτιρίων των υπηρεσιών ΚΠΑ2 του Οργανισμού, αρμοδιότητας της Περιφερειακής Δ/νσης Αττικής & Νήσων για το χρονικό διάστημα 1/9/21-30/9/21

Ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικούπροκειμένου να προβεί στην ανάδειξη αναδόχων, για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης & προστασίας των κτιρίων των υπηρεσιών του Οργανισμού (ΚΠΑ2), αρμοδιότητας της Περιφερειακής Δ/νσης Αττικής & Νήσων για το χρονικό διάστημα 1/9/2021-30/9/2021, προϋπολογιζόμενης δαπάνης ποσού 26.088,44€ πλέον του ΦΠΑ 24% , ήτοι ποσού 32.349,67€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%, σύμφωνα με την παρούσα πρόσκληση και τις Τεχνικές Προδιαγραφές της Υπηρεσίας, με τη διαδικασία της συλλογής προσφορών και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράβάσει μόνο της τιμής, καλεί τους ενδιαφερόμενους μέχρι την 6-8-2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:30πμ, να προσέλθουν στα γραφεία της Αναθέτουσας Αρχής επί της οδού Λ. Βουλιαγμένης 518 & Δ. Γούναρη 2, τκ 17456, Άλιμος, προς υποβολή σφραγισμένων έγγραφων προσφορών, στην Επιτροπή Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων Διαγωνισμών & Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης (Ε.Α.Α.Δ.Δ.Δ).

 

 

Δείτε εδώ την Πρόσκληση