Παροχή Υπηρεσιών Φύλαξης και προστασίας των κτιρίων αρμοδιότητας της Περιφερειακής Δ/νσης Ηπείρου για το χρονικό διάστημα από 01/09/2021 έως 30/09/2021

Ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να συμμετάσχουν στη διαγωνιστική διαδικασία για την επιλογή αναδόχου, για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης & προστασίας των κτιρίων των υπηρεσιών του Οργανισμού, αρμοδιότητας της Περιφερειακής Δ/νσης Ηπείρου με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει μόνο της τιμής , σύμφωνα με την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και τις Τεχνικές Προδιαγραφές της Υπηρεσίας, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης ποσού 2.268,56 ευρώ πλέον ΦΠΑ (24%), ήτοι ποσού 2.813,02 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (24%).

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα το αργότερο μέχρι την 04/08/2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00πμ είτε αυτοπροσώπως, είτε με ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο τους, είτε να αποσταλούν ταχυδρομικά ή ιδιωτικό ταχυδρομείο (courier), στα γραφεία της Περιφερειακής Δ/νσης ΗΠΕΙΡΟΥ του Οργανισμού (3ο χλμ Ιωαννίνων Αθηνών Ιωάννινα, ΤΚ 45003), στην Επιτροπή Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων Διαγωνισμών & Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης (Ε.Α.Α.Δ.Δ.Δ) .

Πληροφορίες για τους όρους κ.λ.π. και το τεύχος της πρόσκλησης παρέχονται από το αρμόδιο ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, κάθε εργάσιμη ημέρα, από 8:00 π.μ – 14:30 μ.μ (Τηλ: 2651370310)

Δείτε εδώ την πρόσκληση