Πρόσκληση για υποβολή οικονομικών προσφορών που αφορά φύλαξη κτιρίων ΚΠΑ2 αρμοδιότητας ΠΔΑΝ για το μήνα Νοέμβριο 2021

Ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού προκειμένου να προβεί στην ανάδειξη αναδόχων, για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης & προστασίας των κτιρίων των υπηρεσιών του Οργανισμού (ΚΠΑ2), αρμοδιότητας της Περιφερειακής Δ/νσης Αττικής & Νήσων για το χρονικό διάστημα 1/11/2021-30/11/2021, προϋπολογιζόμενης δαπάνης ποσού 26.088,44€ πλέον του ΦΠΑ 24% , ήτοι ποσού 32.349,67€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%, σύμφωνα με την παρούσα πρόσκληση και τις Τεχνικές Προδιαγραφές της Υπηρεσίας, με τη διαδικασία της  υλλογής προσφορών και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει μόνο της τιμής, καλεί τους ενδιαφερόμενους μέχρι την 14-10-2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:30 πμ, να προσέλθουν στα γραφεία της Αναθέτουσας Αρχής επί της οδού
Λ. Βουλιαγμένης 518 & Δ. Γούναρη 2, τκ 17456, Άλιμος, προς υποβολή σφραγισμένων έγγραφων προσφορών, στην Επιτροπή Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων Διαγωνισμών & Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης (Ε.Α.Α.Δ.Δ.Δ).
Επίσης σφραγισμένες έγγραφες προσφορές μπορούν να αποσταλούν ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή ιδιωτικό ταχυδρομείο (courier) στην έδρα της Αναθέτουσας Αρχής.
Πληροφορίες για τους όρους κ.λ.π. και το τεύχος της πρόσκλησης παρέχονται από το αρμόδιο ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, κάθε εργάσιμη ημέρα, από 8:00 π.μ – 14:30 μ.μ (Τηλ: 210-9989485, e-mail: per . promithies @ oaed . gr)

 

Δείτε την Πρόσκληση εδώ

Πρόσφατα Άρθρα